• משלוח עד הבית חינם בהזמנה מעל 1,000₪
 • עד 50% על כל קטגוריית האאוטלט | למעבר מהיר לחצו כאן
 • התקנות בפריסה ארצית

תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש לאתר אספיר (אספיר בע"מ - מס' ח.פ. 511104036)
כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר - אף נקבה במשמעו. כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד - אף רבים במשמעו


קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה של אספיר לבדה. כל המידע שבאתר ו/או המידע הניתן לצפייה בו הינו קניינה הבלעדי של אספיר , בין אם פורסם על ידה ובין אם על ידי צד שלישי כלשהו. אין בעובדה זו כדי להטיל אחריות כלשהי על אספיר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אספיר.
סימני המסחר המופיעים באתר הינם כולם בבעלותם הבלעדית של אספיר או צדדי ג'. לפיכך , שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מאספיר ו/או מצדד ג' הרלבנטים לסימן המסחר. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

סימן המסחר "אספיר" הינו קניינה הבלעדי וסימן מסחר רשום של אספיר. כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר קניינים של אספיר ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים ויצירות מוזיקליות כמבואר להלן), הינן רכושם הבלעדי של אספיר ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.
למען הסר ספק בקניינה הרוחני של אספיר או של צד שלישי אשר התיר לאספיר לעשות שימוש בקניינו , כלולות כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (גם אם טרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, שיטות, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, קודים מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות ואמצאות , נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות מכל סוג שהוא , קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בכל תוכן המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור אספיר לכך מראש ובכתב.
למען הסר ספק ובנוסף לאמור לעיל , השם "אספיר", סימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין אספיר, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של אספיר ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב מראש מאספיר.

פרסומות וקישוריות


אספיר אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. אין בהצגת פרסומת באתר משום תמיכת אספיר ו/או נטילת אחריות ו/או התחייבות בקשר לתכנים המופיעים בפרסומת, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי אספיר אחראית ו/או שולטת בתכנים של האתר החיצוני, ואספיר לא תשא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.
המשתמש אינו רשאי ליצור קישורים לדפי האתר ו/או להעתיק חלקים ו/או חומרים מהאתר. ככלל, אין לעשות שימוש כלשהו באתר שלא למטרות המפורשות באתר . במידה וגולש יפר את האמור לעיל ימנע ממנו השימוש באתר ו/או בשירותי אספיר מבלי שתהיה לו כל טענה בעניין.


ייעוץ


שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או המנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.


הפרעה לשימוש באתר


הגולש מתחייב לשפות את אספיר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה שלא כדין לחומר ו/או לקבצי מחשב ו/או הדבקה מכוונת בוירוס מחשב המועבר למחשבים אחרים ו/או הפרעה למחשבים אחרים. ב. שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או מניעה לשימוש בשירותי האתר ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה בזכויות קניינות ואחרות של אחרים, או התנהגות בניגוד למקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, וכיוצא בזה. ג. בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, אין הגולש רשאי , ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי אספיר , לבצע את הפעולות הבאות בעת השימוש באתר ובתוכנו :

 • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו.
 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, בכל דרך או להציג, לשכפל, לפרסם ו/או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • להפעיל או לאפשר הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי או אחר של תוכן האתר.
 • להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא המשנה את העיצוב המקורי באתר ו/או מחסירים ממנו דבר כלשהוא.
 • לשבש או להפר , בכל דרך שהיא , כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על משתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב .
 • להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • לעשות שימוש באתר או בתוכנו כדי ליצור יצירת מאגר מידע מכל סוג שהוא.


להעלות לאתר תוכן כלשהו הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.
אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתו של הגולש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
שימוש במידע והגנת הפרטיות


הגולש נותן בזה את הסכמתו לכך שאספיר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו באתר בכל דרך שהיא וכן תשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים באתר, ו/או לצורך קיום הוראות הדין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה אספיר רשאית:


1. לעשות כל שימוש בפרטי הגולש לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לאספיר מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שככל שהועבר מידע לצד שלישי , הצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם הגולש.
2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י הוראות כל דין.
3. לעשות שימוש לצורכי אספיר בפרטי הגולש ובמידע אחר, הקשור לגולש , הקיים


חנות מקוונת


אתר זה של חברת אספיר ממוקם על רשת האינטרנט ובין השאר מפעיל ומנהל חנות מקוונת לציבור הגולשים ברשת (להלן: "האתר").
א. "פעולה" כהגדרתה בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר ו/או כל פעולה אשר האתר מזמין את הלקוח לבצע שאינה כרוכה ברכישה ( למשל רישום למועדון לקוחות ) .
"גולש" באתר זה הנו משתמש או משתמשת ברשת האינטרנט אשר מגיע או מגיעה לאתר , נחשף או נחשפת לתכניו ו/או מבצע או מבצעת בו פעולות
ב. רכישה באמצעות האתר כפופה להוראות תקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם עקב פעולות שביצע או שימוש שעשה באתר אלא אם הופרו התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון זה.
ג. גולש המוצע לו להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים בו , נדרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
באתר יוצאו שתי אפשרויות רכישה , האחת רכישה ללא רישום קבוע והשנייה רכישה עם פתיחת חשבון קבוע בה יתבקשו פרטים נוספים
ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ה. פעולות באתר יבוצעו רק על ידי גולש שבבעלותו כרטיס אשראי , תקף ביום הפעולה , הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.
ו. אספיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי
ז. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.


הזמנת מוצרים


א.אספיר מציעה באתר מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים") לא בהכרח שכל מוצר המוצג באתר ניתן לרכישה באתר ולכן אספיר לא תהיה מחויבת למכור כל מוצר המפורסם באתר אם לא נכתב הדבר במפורש בסמוך למוצר הרלבנטי .
ב. על מנת שאספיר תקבל את הצעת הגולש לרכישת מוצר (להלן: "ההזמנה"), חשוב שהמוצרים המוזמנים יימצאו במלאי. למרות שאספיר עושה כמיטב יכולתה שהמוצרים שבאתר אכן יהיו במלאי , הרי שלעתים הדבר לא יסתייע . אם המוצרים חסרים, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלו או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה אספיר את הזכות להציע, במידה וישנה אפשרות, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם יקבל הגולש את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הגולש יסרב , תימחק הזמנתו ואספיר תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלו.


אופן ביצוע הזמנה


א. לאחר שהגולש יבצע הזמנה תתקבל אצלו הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. הודעה זו אינה מחייבת את אספיר לספק את המוצרים שהוזמנו אלא רק מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי של הגולש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעת הגולש כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו , בתנאי שהם מצויים במלאי של אספיר.
ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא אספיר רשאית לבטל את הרכישה והגולש לא יחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ה. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, אספיר לא תוכל להבטיח המוצרים יגיעו לגולש. במקרה שהמוצרים יחזרו אל אספיר בגלל פרטים מוטעים שמסר הגולש , יחולו דמי משלוח וטיפול על הגולש , . לפיכך על הגולש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.


אמצעי התשלום


א. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר הכרטיס ופרטיו ידרש הגולש להזין במקום המיועד לכך.
ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.


מועד אספקה


א. אלא אם צוין אחרת , זמני האספקה להם מתחייבת אספיר הנם עד עשרה ימי עסקים , דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, אספיר תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .
ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אספיר ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית אספיר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים לכתובת אשר אליה יבקש הלקוח לספק את המוצרים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י אספיר ואינם בשליטתה והגולש מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד אספיר עקב שיבושים באספקה.
ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים לאחר תאום מראש עם הלקוח


מחירים ותשלומים


א. חיוב הגולש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש , במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב. אספיר רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.


ביטול עסקה


הלקוח רשאי לבטל את הרכישה בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן:"החוק")


אחריות

 • אספיר לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים ולא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי מכל סוג שהוא בגין נזק מכל סוג שהוא הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת לעשות שימוש בשירותים או בכל הקשור בהם.
 • אספיר לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע ו/או השירותים לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית .
 • אספיר לא שולטת, לא מפקחת ולא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים בשירותים שהיא מעניקה , ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. פרסום התכנים במסגרת השירותים לא יתפרש כהצעה, הסכמה או מתן חסות של אספיר לתכנים אלה.
 • מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע, אלא הוא בא להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת אספיר על פי כל הסכם אחר הקיים בין הגולש ו/או הלקוח לבין אספיר ו/או הקיים על פי כל דין.
 • ידוע לגולש כי במהלך הרישום לקבלת שירות ו/או הזמנת המוצר ו/או בעת הזנת פרטיו ופרטי השירות ו/או הזנת נתונים , עשויים לחול טעויות ושיבושים מכל סוג שהוא . אספיר תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, והגולש מסכים לכך שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי אספיר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
 • אספיר משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות פרטי הגולש , עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה של אספיר, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים . הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי אספיר ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר.
 • אספיר תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.
 • כל מידע שיועלה ויועבר על ידי הגולש ,ככל שיהיה, הינו באחריות הגולש בלבד . בעצם העלאתו מתחייב הגולש כי אין ולא יהיה בו כדי להפר כל דין או לפגוע בכל אדם .
 • הגולש אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם לאספיר, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת איזו הוראה מן הוראות תקנון זה,. הגולש ישפה את אספיר בגין כל חיוב או תשלום שאספיר תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
 • האחריות על מוצר מכסה את תפקודו הפונקציונלי בלבד (תקלות טכניות) ואינה כוללת תקלות שנגרמו כתוצאה מנזק פיזי שנעשה למכשיר, שימוש לא תקין, שבר, אחסון ותחזוקה לקויה או נזק תפקודי שנגרם כתוצאה מנזק פיזי.
 • בשום נסיבות לא תחול על אספיר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, 
 • אספיר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשה הגולש שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אספיר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ודרישות הגולש.
 • לא תהיה אחריות להתקנה שהתבצעה על ידי הגולש בעצמו.

תנאים נוספים


א. הפרטים האישיים שמסר הגולש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של אספיר . פרטים אלו לא יועברו לגורם שלישי . על פי חוק הגולש אינו חייב למסור פרטים אלו ואולם בהעדרם לא תוכל אספיר לטפל בהזמנתו .
ב.אספיר תהא רשאית לשלוח לגולש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.
ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מ אספיר לנהל את האתר כתיקנו או לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה , תהא היא רשאית לבטל את ההתקשרות עם קונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
ד. אספיר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כל שהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
התיישנות
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הגולש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד אספיר ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי הגולש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 12 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לקביעת תקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

פרסומות או קישורים באתר


באתר עשויים להיכלל פרסומות ו/או קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י אספיר. הקישורים נועדו לנוחיותך ולידיעתך ואולם אינם בשליטתה של אספיר אשר אינה מפקחת על תוכנם . ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של אספיר ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. אספיר אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש או ההסתמכות על האתרים המקושרים . על הגולש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.
אספיר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. אספיר אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי אספיר (ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של הגולש לאתרים של צדדים שלישיים יתבצע על אחריותו הבלעדית של הגולש ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא לרבות בגין נזק ישיר או עקיף כנגד אספיר בקשר לתוכן באתר ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים .

נוהל הודעה והסרה

אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם פוגעניים או מפרים זכויות כלשהן, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי לאספיר באמצעות מייל _________ וציינ את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עימך. אספיר תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.


סמכות שיפוט


הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בנצרת בלבד.מדיניות פרטיות

אספיר רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע בלתי מזוהה אשר נאסף או הצטבר אודות הלקוח/ה ו/או המשתמש/ת ( להלן : הגולש ) בשירות כלשהו ,ללא כל אבחנה , משירותי אספיר , ולרבות שנאסף תוך גלישה באתר החברה (להלן יחדיו "השירותים"), למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות,

אספיר רשאית למסור מידע סטטיסטי ו/או שנצבר שאינו אישי לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים ו/או המוצגים בהם או באמצעותם,וכן על מנת לעדכן את הגולש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי אספיר, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, והכל בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו (להלן "התקנון") כפי שיעודכנו מעת לעת.

אם וככל שנאסף או נאגר מידע אישי אודות גולש , בכל שירות מהשירותים כהגדרתם לעיל, אספיר רשאית להפוך מידע אישי זה לבלתי מזוהה (אנונימי) ואגרגטיבי, בכפוף לאמצעי אבטחת מידע מחמירים ומתקדמים, על מנת לאפשר פעילות עיבוד מידע לצרכים סטטיסטיים ומסחריים של אספיר, לטובת שימוש כלשהו לרבות שיתופי פעולה עסקיים, סיוע לרשויות, ארגונים וגופים אחרים שעשויים להסתייע בתובנות סטטיסטיות שעל בסיס עיבודי המידע המצרפיים.


אספיר לא תמסור את פרטיו/ה האישיים של גולש למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים, אלא בהסכמתו/ה או לפי תנאי תקנון זה, וכמפורט להלן.


מידע שייאסף אגב או עקב פעולות גולש במסגרת השירותים, עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את אספיר, ו/או גופים הקשורים עמה עסקית, כמו גם לצורכי קידום וייעול מטרותיה העסקיות של אספיר. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי על הגולש בידי אספיר, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות באתר , ובעצם שימוש הגולש בשירותי האתר אלו, לרבות רישום, זיהוי, גלישה או ביצוע פעולות אחרות בשירותים המסופקים, ככל שתתבצענה, הגולש מאשר את הסכמתו לכך.


ייתכן שחלק מהשימושים ו/או שירותים המוצעים טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה הגולש עשוי להידרש למסור מידע אישי ( שם , כתובת , דרכי ההתקשרות או פרטים מזהים או אפיונים אישיים אחרים ) . ייתכן כי בלי למסור נתונים אלו ל א יוכל הגולש לקבל שירות כלשהו , ובמקרה כזה, עליו לפנות לאספיר על מנת שתפעל בדרכים חלופיות, ככל הניתן. לגבי חלק מהשירותים, ייתכן כי אספיר תידרש לאמת את זהות הגולש בהתאם למידע שנמסר על-ידו.


יתכן ששירותים הדורשים רישום לאתר יחייבו את הגולש להזדהות ולקבוע סיסמא ושם משתמש אישיים לאתר, וכן יידרשו אימות פרטים באמצעות קוד חד ערכי שיישלח למכשיר הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני של הגולש וזאת , הן בעת הרישום והן בעת ביצוע כניסה (Login) , לפי שקול דעתה הבלעדי של אספיר ובהתאם לנוהלי האבטחה שלה ו/או ככל שיעלה חשש לשימוש לרעה ו/או הונאה. אספיר שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה ו/או לדרוש פרטי אימות וזיהוי נוספים ככל שיאותר חשש כאמור.


ככל שיידרש , כל פעילות במסגרת החשבון באתר, לאחר ביצוע הזדהות ו/או כניסה (Login), תנוטר בידי אספיר ותתועד, לצורכי אבטחה, שמירה על פרטיות, מניעת הונאות ו/או מניעת ביצוע פעולות שלא בידי מורשה.


מובהר בזאת, כי לא חלה על הגולש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה בהסכמתו בלבד. עם זאת, מילוי חלק מהפרטים הנדרשים בהליכי רישום שונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים או פונקציות מסוימות, לרבות באתר או דרכו. הגולש מצהיר כי כל מידע שיימסר ו/או יעודכן על ידו הנו נכון אמין ומדויק.


במסגרת שימוש הגולש בשירותים השונים, עשויים להיאסף ולהישמר באופן אוטומטי גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של הגולש , כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם ממנו התבקשה הגישה לשירות המסופק (דיגיטלי, אינטרנטי או סלולרי), מיקום ופרטי המכשיר או המחשב בו נעשה שימוש בגישה לשירות, לרבות שירותי אינטרנט ו/או סלולר ו/או תוך גלישה באתר, זמני השימוש בהם ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש בשירות הרלוונטי, לרבות מידע על רישום לשירותים אחרים דרך האתר ו/או מכשיר הקצה ושימוש בהם באמצעות המכשיר ו/או המחשב שברשות הגולש.

אתר אספיר ושירותים מקוונים אחרים שלו נעזרים בתוכנות ובטכנולוגיות מסוגים שונים (להלן יחדיו "Cookies"), לצורכי אבטחת מידע, תפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטי הגולש וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיו ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, לרבות העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים ולרבות הצלבה/ שיתוף של כלל נתונים אלו אל מול שימושים של גולשים אחרים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי אספיר ו/או באמצעותה ו/או בקשר עימה.


ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם הגולש צופה בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה מגיעות משרתים של צדדי ג', המציבים Cookies במחשבו של הגולש . השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ישירות.


אם הגולש אינו רוצה לקבל Cookies עליו לפעול לשינוי ההגדרות בדפדפן ו/או במכשיר/מחשב שלך. הגולש גם יכול למחוק את ה Cookies - במחשבו בכל רגע. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לפגיעה בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריות הגולש בלבד.


הגולש יכול אף להסיר עצמו משימוש בשירותי צד ג' אחרים (כגון Google analytics), על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליו גם מפייסבוק או אתרים חברתיים אחרים , דרך הגדרות המשתמש של הגולש באתריהם. שימושך בשירות המקוון (באתר או באפליקציה או אחר) מעיד על הסכמת הגולש להתקנת ה- Cookies, ככל שהגולש לא מחק או חסם אותם, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.


ככלל, אספיר נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמשי האתר בשמם ו/או בפרטי זהותם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 • על פי דרישתךו/או בהסכמת הגולש ו/או כדי לספק לגולש שירות שביקש ו/או נרשם אליו, ולמי שהוסמך על ידו לשם כך.
 • מקום בו העברת המידע מתבקשת לשם עמידה בחוזה או הסכם אל מול גוף שבשיתוף פעולה עסקי עם אספיר, בתוך אותה קבוצת חברות, ותוך שמירה על סודיות המידע ואבטחתו במסגרת זו.
 • במקרה בו נדרשת העברת פרטי הגולש לספקי תוכן או שירותים על מנת להשלים בקשה או פניה של הגולש.
 • במקרה בו הפר הגולש את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין.
 • בשל צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק המורה לאספיר למסור את המידע לצדדים שלישיים, ו/או לשם מניעת ביצוע עבירה.
 • בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בי הגולש לבין אספיר ו/או מטעמו לבין אספיר ו/או מי מטעמה.
 • במקרה בו תסבור אספיר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אנשים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי אספיר ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של אספיר.
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה אספיר לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של אספיר להעביר לצדדים שלישים מידע אנונימי ו/או שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את הגולש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, לרבות הפיכת מידע אישי (אם ישנו) לאנונימי לצורך מחקר וסטטיסטיקה ולמען המטרות המנויות לעיל.