משלוח חינם בהזמנה מעל 500₪ | התקנות בפריסה ארצית 

תנאי שימוש באתר אספיר

תנאי שימוש לאתר אספיר (אספיר בע"מ - מס' ח.פ. 511104036) קניין רוחני המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה של אספיר לבדה. כל המידע שבאתר ו/או המידע הניתן לצפייה בו הינו קניינה הבלעדי של אספיר , בין אם פורסם על ידה ובין אם על ידי צד שלישי כלשהו. אין בעובדה זו כדי להטיל אחריות כלשהי על אספיר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אספיר. סימני המסחר המופיעים באתר הינם כולם בבעלותם הבלעדית של אספיר או צדדי ג'. לפיכך , שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מאספיר ו/או מצדד ג' הרלבנטים לסימן המסחר. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. פרסומות וקישוריות אספיר אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. אין בהצגת פרסומת באתר משום תמיכת אספיר ו/או נטילת אחריות ו/או התחייבות בקשר לתכנים המופיעים בפרסומת, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי אספיר אחראית ו/או שולטת בתכנים של האתר החיצוני, ואספיר לא תשא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים. המשתמש אינו רשאי ליצור קישורים לדפי האתר ו/או להעתיק חלקים ו/או חומרים מהאתר. ככלל, אין לעשות שימוש כלשהו באתר שלא למטרות המפורשות באתר . במידה וגולש יפר את האמור לעיל ימנע ממנו השימוש באתר ו/או בשירותי אספיר מבלי שתהיה לו כל טענה בעניין. פורומים וצ'אטים ההשתתפות בשירותים בפורומים ובצ'אטים כפופה לנקיטה בלשון ראויה ומכובדת ובהימנעות מהפרעה ללקוחות אחרים ולשירותי אספיר. כל המגיב בשירותים אלה עושה זאת על אחריותו הבלעדית ואספיר לא תהיה אחראית על תוכן התגובות. אספיר שומרת על זכותה להפסיק את מתן השירותים בכל עת באופן כללי ו/או לגולש מסוים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ייעוץ שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או המנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי. הפרעה לשימוש באתר הגולש מתחייב לשפות את אספיר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה שלא כדין לחומר ו/או לקבצי מחשב ו/או הדבקה מכוונת בוירוס מחשב המועבר למחשבים אחרים ו/או הפרעה למחשבים אחרים. ב. שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או מניעה לשימוש בשירותי האתר ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה בזכויות קניינות ואחרות של אחרים, או התנהגות בניגוד למקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, וכיוצא בזה. ג. בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו. שימוש במידע והגנת הפרטיות הגולש נותן בזה את הסכמתו לכך שאספיר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו באתר בכל דרך שהיא וכן תשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים באתר, ו/או לצורך קיום הוראות הדין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה אספיר רשאית: לעשות כל שימוש בפרטי הגולש לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לאספיר מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שככל שהועבר מידע לצד שלישי , הצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם הגולש. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י הוראות כל דין. לעשות שימוש לצורכי אספיר בפרטי הגולש ובמידע אחר, הקשור לגולש , הקיים בידי אספיר. חנות מקוונת אתר זה של חברת אספיר ממוקם על רשת האינטרנט ובין השאר מפעיל ומנהל חנות מקוונת לציבור הגולשים ברשת (להלן: "האתר"). א. "פעולה" כהגדרתה בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר ו/או כל פעולה אשר האתר מזמין את הלקוח לבצע שאינה כרוכה ברכישה ( למשל רישום למועדון לקוחות ) . "גולש" באתר זה הנו משתמש או משתמשת ברשת האינטרנט אשר מגיע או מגיעה לאתר , נחשף או נחשפת לתכניו ו/או מבצע או מבצעת בו פעולות ב. רכישה באמצעות האתר כפופה להוראות תקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם עקב פעולות שביצע או שימוש שעשה באתר אלא אם הופרו התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון זה. ג. גולש המוצע לו להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים בו , נדרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות. באתר יוצאו שתי אפשרויות רכישה , האחת רכישה ללא רישום קבוע והשנייה רכישה עם פתיחת חשבון קבוע בה יתבקשו פרטים נוספים ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ה. פעולות באתר יבוצעו רק על ידי גולש שבבעלותו כרטיס אשראי , תקף ביום הפעולה , הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. ו. אספיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי ז. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. הזמנת מוצרים א.אספיר מציעה באתר מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים") לא בהכרח שכל מוצר המוצג באתר ניתן לרכישה באתר ולכן אספיר לא תהיה מחויבת למכור כל מוצר המפורסם באתר אם לא נכתב הדבר במפורש בסמוך למוצר הרלבנטי . ב. על מנת שאספיר תקבל את הצעת הגולש לרכישת מוצר (להלן: "ההזמנה"), חשוב שהמוצרים המוזמנים יימצאו במלאי. למרות שאספיר עושה כמיטב יכולתה שהמוצרים שבאתר אכן יהיו במלאי , הרי שלעתים הדבר לא יסתייע . אם המוצרים חסרים, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלו או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה אספיר את הזכות להציע, במידה וישנה אפשרות, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם יקבל הגולש את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הגולש יסרב , תימחק הזמנתו ואספיר תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלו. אופן ביצוע הזמנה א. לאחר שהגולש יבצע הזמנה תתקבל אצלו הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. הודעה זו אינה מחייבת את אספיר לספק את המוצרים שהוזמנו אלא רק מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. ב. רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי של הגולש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעת הגולש כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו , בתנאי שהם מצויים במלאי של אספיר. ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא אספיר רשאית לבטל את הרכישה והגולש לא יחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. ה. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, אספיר לא תוכל להבטיח המוצרים יגיעו לגולש. במקרה שהמוצרים יחזרו אל אספיר בגלל פרטים מוטעים שמסר הגולש , יחולו דמי משלוח וטיפול על הגולש , . לפיכך על הגולש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין. אמצעי התשלום א. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר הכרטיס ופרטיו ידרש הגולש להזין במקום המיועד לכך. ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה. מועד אספקה א. אלא אם צוין אחרת , זמני האספקה להם מתחייבת אספיר הנם עד עשרה ימי עסקים , דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, אספיר תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה . ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אספיר ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית אספיר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה. ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים לכתובת אשר אליה יבקש הלקוח לספק את המוצרים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י אספיר ואינם בשליטתה והגולש מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד אספיר עקב שיבושים באספקה. ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים לאחר תאום מראש עם הלקוח מחירים ותשלומים א. חיוב הגולש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש , במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר. ב. אספיר רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה. ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. ביטול עסקה הלקוח רשאי לבטל את הרכישה בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן:"החוק") אחריות האחריות על מוצר מכסה את תפקודו הפונקציונלי בלבד (תקלות טכניות) ואינה כוללת תקלות שנגרמו כתוצאה מנזק פיזי שנעשה למכשיר, שימוש לא תקין, שבר, אחסון ותחזוקה לקויה או נזק תפקודי שנגרם כתוצאה מנזק פיזי. ג. בשום נסיבות לא תחול על אספיר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, ד. אספיר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשה הגולש שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אספיר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ודרישות הגולש. ו. לא תהיה אחריות להתקנה שהתבצעה על ידי הגולש בעצמו. תנאים נוספים א. הפרטים האישיים שמסר הגולש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של אספיר . פרטים אלו לא יועברו לגורם שלישי . על פי חוק הגולש אינו חייב למסור פרטים אלו ואולם בהעדרם לא תוכל אספיר לטפל בהזמנתו . ב.אספיר תהא רשאית לשלוח לגולש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים. ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מ אספיר לנהל את האתר כתיקנו או לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה , תהא היא רשאית לבטל את ההתקשרות עם קונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. ד. אספיר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כל שהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.